Your address will show here +12 34 56 78
01

Welkom 

Van Bommel FAUNAWERK is een ecologisch adviesbureau dat zich primair richt op fauna-gerelateerde vraagstukken. U kunt bij ons terecht voor advisering, veldwerk en detachering op het gebied van:

- Zoogdieren en Vogels
- Faunaschade en faunabeheer
- Ontsnippering
- Wetgeving en beleid
- Internationale Projecten

Van Bommel FAUNAWERK is het adviesbureau van Frans van Bommel dat op een breed terrein van fauna-gerelateerde onderwerpen onafhankelijk advies en onderzoek uitvoert. Omdat het een flexibel bureau is en over een sterk kennisnetwerk beschikt kunnen wij u effectief en efficiënt van dienst zijn.

De diensten lopen uiteen van het opstellen van faunabeheerplannen tot advisering omtrent de instandhoudingsdoelen onder de Vogelrichtlijn, en van evaluatie van provinciaal faunabeleid tot tijdelijke inhuur voor specifieke projecten en werkzaamheden op detacheringsbasis.
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
Frans van Bommel
CONTACT

VAN BOMMEL FAUNAWERK
Hollandseweg 7 H
6706 KN Wageningen
The Netherlands
Frans van Bommel
Tel. +31 - 6 - 27 41 61 88
Email. info@vanbommel-faunawerk.nl
KvK nummer: 09178443

Van Bommel FAUNAWERK is gevestigd aan de Hollandseweg 7 H, op de zesde verdieping van het gebouw 'De Vlinder' te Wageningen.

Over Frans

Frans van Bommel startte Van Bommel FAUNAWERK in januari 2008. Daarvoor werkte hij bij verschillende organisaties op het gebied van ecologisch onderzoek, advisering en natuurbescherming: Stichting Beheer Natuur Landelijk gebied, BirdLife International en Alterra.

Frans van Bommel is ecoloog met een brede blik en werkt aan projecten op het gebied van ecologie, faunabeheer, ontsnippering, natuurwetgeving en -beleid. Veel projecten bevinden zich op het snijvlak van ecologie, faunabeheer en landbouw. Waarbij verschillende belangen zoals landbouw, natuurbeheer, particulier grondbezit, jacht, beheer en schadebestrijding en dierwelzijn een grote rol spelen.

Daarnaast wordt veelvuldig samengewerkt met andere adviesbureaus en andere organisaties om de juiste expertise en capaciteit op de vraag te laten aansluiten.

Van Bommel Faunawerk specialiseert zich in

Ecologisch Advies

Wij kunnen u van dienst zijn met ecologisch advies. Dit varieert van advisering over natuurwetgeving, ecologisch onderzoek tot het opstellen van beheerplannen.

Veldwerk

Inventarisaties van diverse soortgroepen, onder meer broedvogels, grondgebonden zoogdieren en vleermuizen.

Detachering

U kunt ons op detacheringsbasis inhuren voor specifieke projecten. Natuurlijk ook op locatie.

Wat wij doen

Actuele Projecten

Uitgevoerde Projecten en Studies
2023

  • Evaluatie Faunabeheerplan Flevoland 2019-2023 in opdracht van de Faunabeheereenheid Flevoland.
  • Literatuurstudie grensoverschrijdende migratie wilde zwijnen in opdracht van het ministerie van LNV.
  • Vergelijking provinciale ontheffingsvoorschriften ganzen rondom Schiphol in opdracht van het ministerie van I&W.
  • Project Bescherm je Vee Brabant. Twee wolfwerende conflictpreventie voorbeelden in Noord-Brabant: Kuddebeschermingshonden en elektrische fladderlinten in opdracht van de provincie Noord-Brabant.
  • Project Bescherm je Vee Limburg. Twee wolfwerende conflictpreventie voorbeelden in Limburg: Kuddebeschermingshonden en mobiel elektrisch draadraster in opdracht van de provincie Limburg.
  • Nader onderzoek naar steenuil in Wageningen in het kader van een monitoringsverplichting uit een verleende ontheffing Wnb.
  • Advisering over bevers in relatie tot kanalen in Noord-Brabant en Limburg in opdracht van aannemer Van Doorn en Rijkswaterstaat.
  • Advisering aan Assetrail over ecologie en de Wet natuurbescherming voor groen onderhoudsprojecten langs het spoor.
  • Rapport opstellen voor het ministerie van LNV over de gevolgen van een eventuele sluiting van de jacht op door wildlijstsoorten veroorzaakte schade.
  • Opstellen van een Nota Dierwelzijn voor de gemeente Krimpenerwaard.
  • Opstellen van een passende beoordeling voor jacht, beheer en schadebestrijding voor Wildbeheereenheid De Biesbosch.
  • Opstellen verweerlijn Raad van State voor nulstandbeleid wild zwijn, in opdracht van de provincie Utrecht.

2022

  • Nestsucces en kuikenoverleving weidevogels Groot Koninkrijk in opdracht van de provincie Zuid-Holland.
  • Quickscan naar de invloed van afschot op het welzijn van dieren in opdracht van de Dierenbescherming.
  • Evaluatie van de Regeling voor het versneld onderwerken van graanresten in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De regeling maakt onderdeel uit van het beleid van de Nederlandse. Regiegroep Vogelaanvaringen (NRV).
  • Ecologische toetsing van het Faunabeheerplan Noord-Brabant 2023-2029.
  • Verzoekschrift opstellen voor vossenbestrijding in de Rotterdamse haven ten behoeve van bescherming van meeuwenkolonies, in opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam.
  • Inspectie van bomen ten behoeve van een voorgenomen velling op Landgoed Rust en Vreugd in Wassenaar.

2021

  • Literatuuronderzoek Weidevogels, predatie en beheer van vossen in opdracht van de provincie Zuid-Holland.
  • Monitoring van benutting van faunapassages in opdracht van de gemeente Ede.
  • Advisering over dassen en graverij in spoortaluds in Friesland en Groningen in opdracht van ProRail.
  • Inhuur als deskundige op gebied van fauna en Wet natuurbescherming bij de provincie Zuid-Holland.
  • Evaluatie van het Groenblauw Casco in opdracht van de gemeente Ede.
  • Inrichting van een Groene Zoom als compensatie voor de das in de gemeente Harderwijk

2020

  • Evaluatie van het Nederlandse. Regiegroep Vogelaanvaringen (NRV), in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
  • Regionaliseringsonderzoek naar zwijnen in Limburg in het kader van risicobeheersing van Afrikaanse varkenspest, in opdracht van de provincie Limburg.
  • Opstellen van Ganzenplan voor Breda, in opdracht van de gemeente Breda.
  • In samenwerking met de Zoogdiervereniging en Studio Wolverine een analyse opgesteld van probleemsituaties met wolven, waarbij Europese oplossingsrichtingen zijn vergeleken. In opdracht van het Agentschap Bos en Natuur in Vlaanderen.

2019
  • Detachering bij de provincie Zuid-Holland als adviseur Wet natuurbescherming (2016-heden).
  • Bommel, F. van (2019) Quickscan Inspectie Functionaliteit Faunapassages in Noord-Holland. Van Bommel Faunawerk.
  • Bommel F. van (2019) Inspectie faunavoorzieningen gemeente Ede: Zomer 2019. Van Bommel Faunawerk.
  • Van der Grift, E.A., F.P.J. van Bommel & D.R. Lammertsma (2019) De effectiviteit van maatregelen voor het reduceren van aanrijdingen met reeën. Wageningen University and Research & Van Bommel Faunawerk.
  • Velerlei Quickscans Flora en Fauna; Voortoetsen Natura 2000; en Verstorings- en verslechteringstoetsen Natura 2000 gebieden (2008-heden).
  • Pilot op de Sallandse Heuvelrug met de inzet van Kuddewaakhonden bij schaapherder André Kühn in samenwerking met ARK Natuurontwikkeling (2017-heden).
  • In prep. Nota Dierwelzijn. In opdracht van de gemeente Krimpenerwaard.

2018
  • Thissen, J., A. Guldemond & F. van Bommel (2018) Faunabeheerplan Flevoland 2019-2023. Van Bommel Faunawerk & CLM Onderzoek en Advies.
  • Thissen, J., Bommel, F., van Groten, J. & La Haye, M., 2018. Eindrapport invloed van maïs-rassen op het foerageergedrag van dassen: variatie in gewasschade. Rapport 2018-23. Bureau van de Zoogdiervereniging, Nijmegen.
  • Thissen, J & F. van Bommel (2018) Dassen en bemesten. Van Bommel Faunawerk.
  • Thissen, J. & F. van Bommel (2018) Literatuuronderzoek naar predatie door ooievaars op weidevogels. Van Bommel Faunawerk, Wageningen.
  • Thissen, J. (2018) Inventarisatie beverschade bouwdok Heinenoordtunnel. Van Bommel Faunawerk.

2017
  • Bommel, F. van & J. Thissen (2017) Literatuuronderzoek: Naar een effectieve wijze van vossenbeheer. Van Bommel Faunawerk, Wageningen.
  • Guldemond, A., J. Thissen, H. Kloen, D. Keuper, B. Allema, W. van Dijk en F. van Bommel (2017) Faunabeheerplan algemene soorten Noord-Holland 2017-2023. CLM Onderzoek en Advies & Van Bommel Faunawerk.
  • Kloen, H., J. Thissen, F. van Bommel, A. Guldemond, D. Keuper, B. Allema & W. van Dijk (2017) Faunabeheerplan algemene soorten Noord-Brabant 2017-2023. CLM Onderzoek en Advies & Van Bommel Faunawerk.
  • Thissen, J. & F. van Bommel (2017) Faunabeheerplan Utrecht 2017-2021: Wildsoorten en landelijk vrijgestelde soorten. Rapportnr. 028-16. Van Bommel Faunawerk.
  • Thissen, J. & F. van Bommel (2017) Gebiedsplannen problematiek met wilde zwijnen in Noord-Brabant: Heeze-Leende / Gemert-Bakel / Asten. Rapportnr. 026-16. Van Bommel Faunawerk.
  • Bommel, F. van (2017) Evaluatie Ganzenbeheerplan Schiphol 2013-2018: Stand van zaken na drie jaar. Rapportnr. 019-16. Van Bommel Faunawerk.
  • Thissen, J. (2017) Inventarisatie en plan van aanpak: herstel beverschade dijklichaam Waalwijk. In opdracht van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland. Van Bommel Faunawerk.

2016
  • Faunaschade Preventiekits (2016) voor de diersoorten: Dassen, Duiven, Eenden, Ganzen, Haasachtigen, Hertachtigen, Kleine zangvogels, Kraaiachtigen, Roofvogels, Wilde zwijnen, en Zwanen, i.o.v. BIJ12 en i.s.m. De Lynx en Van Bommel Faunawerk.
  • Rutte, R. le & F. van Bommel (2016) Verkenning ontsluiting van kennisbronnen over natuurbeheer en faunabeheer voor de provinciale beleidsontwikkeling en uitvoering. Van Bommel FAUNAWERK & Mens & Landschap.
  • Bommel, F. van (2016) Dodingsmethoden vogels standpunten Faunafonds e.a. ten aanzien van dierwelzijn en ethische kwesties. Van Bommel Faunawerk in opdracht van Raad voor Dieraangelegenheden.

2015
  • Bommel, F. van, L. Linnartz & L. Floor (2015) Effectieve en praktisch uitvoerbare preventieve maatregelen ter voorkoming van predatie van vee door wolven. ARK Natuurontwikkeling en Van Bommel Faunawerk.
  • Floor, L., L. Linnartz & F. van Bommel (2015) Haalbaarheidsstudie voor de opzet van een mobiel kuddewaakhondenteam. ARK Natuurontwikkeling en Van Bommel Faunawerk.
  • Bommel, F. van, & J. Dekker (2015) Benutting faunapassages en identificatie ontsnipperingsknelpunten van verkeerswegen in Ede. Van Bommel Faunawerk & Jasja Dekker Dierecologie.
  • Bommel, F. van, & B. Houben (2015) Verslag excursie Dämmerwald omgang en beheer van wilde zwijnen. ARK Natuurontwikkeling en Van Bommel Faunawerk.
  • Bommel, F. van, (2015) Evaluatie faunabeheerplan damhert Noord-Holland en Zuid-Holland. Van Bommel Faunawerk, Wageningen.

2014
  • Bommel F.P.J. van (2014) Meerjarenprogramma Onderzoek 2014-2018: Praktijkgericht en wetenschappelijk onderzoek ter voorlichting en preventie van gewasschade. BIJ12 - Unit Faunafonds, Utrecht.

2013
  • Bommel, F. van (2013) Evaluatie van het faunabeheerplan Overijssel 2009-2014. Rapportnr. 022-13. Van Bommel Faunawerk, Wageningen.
  • Bommel, F. van (2013) Beheerplan faunapassages gemeente Ede: Huidig functioneren, herstelwerkzaamheden en beheerrichtlijnen. Rapportnr. 020-13. Van Bommel Faunawerk, Wageningen.
  • Bommel, F. van (2013) Konijnenproblematiek Noord-Houdringe: Effectiviteit en haalbaarheid oplossingsrichtingen. Rapportnr. 019-13. Van Bommel Faunawerk, Wageningen.
  • Bommel, F. van, J. Dekker & G. Groot Bruinderink (2013) Beoordeling van de toepassing van de methode Van Haaften op het ree in de provincie Drenthe. Alterra & Van Bommel Faunawerk, Wageningen.

Opdrachtgevers
 • Text Hover