Van Bommel FAUNAWERK
Ecologisch advies, veldwerk, detachering

Onderwerpen

Wetgeving en beleid

De overheid stelt regels op waarin bepaald wordt hoe er met de omgeving omgegaan kan worden. Ook over plant- en diersoorten is het nodige geregeld. Dat staat niet allemaal keurig bij elkaar, maar is verdeeld over een bonte opsomming van wetten, regelingen en verordeningen. Dit maakt het er niet makkelijker op. Wat mag er wel, wat mag er niet, wanneer is een vergunning vereist en waar moet die dan worden aangevraagd?

De bescherming van plant- en diersoorten, hun leefgebieden en natuurgebieden wordt in Nederland geregeld door de Wet natuurbescherming. Per 1 januari 2017 heeft deze wet de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet en de Boswet opgevolgd. Iedereen die ingrijpt in een ‘natuurlijke context’ heeft met deze wet te maken.

Daarnaast hebben provincies het Natuurnetwerk Nederland (NNN) gedefinieerd. Het Natuurnetwerk Nederland is de opvolger van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en heeft een eigen beschermingskader volgens het 'nee, tenzij' - principe.

Van Bommel FAUNAWERK kan uw plannen toetsen aan de wettelijke kaders. Daarnaast kunnen wij uw organisatie tijdelijke ondersteuning bieden bij de uitvoer van projecten en de implementering van wetgeving en beleid.

Wet natuurbescherming

Soortenbescherming

Sinds 1 januari 2017 regelt de Wet natuurbescherming de bescherming van in het wild voorkomende inheemse planten en dieren. De wet is gericht op het in stand houden van populaties van soorten die bescherming behoeven. Indien plannen worden ontwikkeld voor ruimtelijke ingrepen of voornemens ontstaan om werkzaamheden uit te voeren, dient vooraf te worden beoordeeld of er mogelijk negatieve effecten op beschermde soorten teweeg worden gebracht.

Gebiedenbescherming

In de Wet natuurbescherming zijn de bepalingen vanuit de Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen verwerkt. Bij toetsing aan de Natuurbeschermingswet gaat het om soorten en habitat waarvoor, krachtens de Habitat- en Vogelrichtlijnen, Natura 2000-gebieden zijn aangewezen en instandhoudingsdoelstellingen zijn geformuleerd. Bij werkzaamheden of ontwikkelingen nabij of in een Natura 2000-gebied dient getoetst te worden of er negatieve effecten zijn op de instandhoudingsdoelen.

Natuurnetwerk Nederland

Het Natuurnetwerk Nederland is het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. Het netwerk moet natuurgebieden beter verbinden met elkaar en met het omringende agrarisch gebied. De provincies verantwoordelijk voor het Natuurnetwerk Nederland.

In het Natuurnetwerk Nederland liggen:

Voor nieuwe ontwikkelingen binnen de provinciale uitwerkingen van het Natuurnetwerk Nederland geldt een 'nee, tenzij' - afweging. Dit houdt kortweg in dat significante aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden van het netwerk niet is toegestaan, tenzij er sprake is van het ontbreken van reële alternatieven en redenen van groot openbaar belang. Wanneer niet teruggevallen kan worden op het tenzij-gedeelte van het beschermingskader, zal aangetoond moeten worden dat door de plannen de wezenlijke kenmerken en waarden van het Natuurnetwerk niet significant aangetast worden.

Natura 2000 - Habitat- en Vogelrichtlijn

Natura 2000 is het netwerk van natuurgebieden in de Europese Unie, die worden beschermd op grond van de Vogelrichtlijn (1979) en de Habitatrichtlijn (1992). Deze richtlijnen geven aan welke typen natuur en welke soorten moeten worden beschermd. De lidstaten wijzen daarvoor Speciale beschermingszones aan en moeten instandhoudingsmaatregelen nemen om deze gebieden te beschermen.

De Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden worden in Nederland gecombineerd als Natura 2000-gebieden aangewezen. De al eerder aangewezen Vogelrichtlijngebieden worden daarbij opnieuw aangewezen. De aanwijzing van de in totaal 162 Natura 2000-gebieden is in 2007 begonnen en is inmiddels bijna afgerond. Op dit moment worden de beheerplannen van veel Natura 2000-gebieden afgerond.

Vogelrichtlijn

De Vogelrichtlijn (1979) is een regeling van de Europese Unie die tot doel heeft alle in het wild levende vogelsoorten op het grondgebied van de EU te beschermen. De richtlijn heeft betrekking op de bescherming van vogels, hun eieren en nesten en hun leefgebieden. De lidstaten van de EU zijn verplicht voor alle vogelsoorten die in hun land leven leefgebieden van voldoende grootte en kwaliteit te beschermen. Gebieden met zeldzame vogelsoorten en gebieden waar trekvogels in grote mate gebruik van maken dienen door de lidstaten aangewezen te worden als Speciale beschermingszone (Vogelrichtlijngebieden).

Habitatrichtlijn

De Habitatrichtlijn (1992) is een regeling van de Europese Unie waarin aangegeven wordt welke natuurgebieden (habitats) door de lidstaten beschermd dienen te worden. Hierin staat de bescherming van natuurlijke en half-natuurlijke habitats centraal. In de bijlagen van de Habitatrichtlijn worden 500 plantensoorten, 200 diersoorten (geen vogels, omdat die al onder de Vogelrichtlijn vallen) en 198 habitats genoemd. Ze worden bovendien verdeeld over verschillende biogeografische regio's en in prioritaire en niet prioritaire soorten. Ook voor Habitatrichtlijn moeten Speciale beschermingszones (Habitatrichtlijngebieden) worden aangewezen.

De beschermingsbepalingen van beide Europese richtlijnen zijn opgenomen in de gebiedsbeschermingscomponent in de Wet natuurbescherming.