Van Bommel FAUNAWERK
Ecologisch advies, veldwerk, detachering

Veldwerk

VELDWERK

In veel gevallen zullen er voldoende gegevens beschikbaar zijn om een vraagstelling te kunnen beantwoorden. Soms is veldwerk echter noodzakelijk, bijvoorbeeld wanneer het detailniveau van de gegevens ontoereikend is of wanneer men specifieke vragen over soorten en gebieden wil beantwoorden. Door de verzameling van gebiedsspecifieke gegevens over het voorkomen of het gedrag van soorten, is lokaal maatwerk mogelijk.

Een greep uit ons aanbod van veldwerk: watervogeltellingen, fauna inventarisaties, vaststellen van de mate van benutting van foerageergebieden door ganzen, inventarisaties van fauna, of het in kaart brengen van schadeveroorzakende soorten.

We zijn veel werkzaamheden uitgevoerd m.b.t. het opstellen van beheerplannen van faunavoorzieningen en faunapassages, bij de inspectie van beheer en onderhoud van faunavoorzieningen en de monitoring van het gebruik van faunapassages met behulp van cameravallen.

Daarnaast voeren wij quickscans uit en indien noodzakelijk een volledige inventarisatie om uitsluitsel te geven over de mogelijke aanwezigheid van de onder de flora- en faunawet beschermde soorten. Verder kunnen wij landschapselementen en hun staat van onderhoud inventariseren.

Indien gewenst kunnen wij ook de in het veld uit te voeren werkzaamheden begeleiden.

Samenwerking

Voor veldonderzoek en inventarisaties naar sommige specifieke soortgroepen kan samenwerking gezocht worden met andere experts met specifieke kennis van bijvoorbeeld amfibieën of plantengemeenschappen.

Voor wie?

Wij werken voor:

zie hiervoor Opdrachtgevers.