Van Bommel FAUNAWERK
Ecologisch advies, veldwerk, detachering

Onderwerpen

Ontsnipperingsmaatregelen

Wat is ontsnippering?

Een weg is voor veel dieren een barrière. Hierdoor is hun leefgebied versneden in kleinere en geïsoleerde gebieden, zodat de kans op lokaal uitsterven toeneemt. Een ander aspect zijn de aanrijdingen, naast het aantal dierslachtoffers komt, zeker in het geval van grotere zoogdieren, de verkeersveiligheid in het geding.

Door middel van ontsnipperingsmaatregelen kan men daar wat aan doen: veel barrières in (vaar)wegen kunnen worden opgeheven met adequate, op de diersoorten afgestemde faunavoorzieningen. Zo worden de leefgebieden van dier en plant weer vergroot, worden natuurgebieden met elkaar verbonden en kunnen dieren wegen zowel voor mens als dier veilig passeren.

Het Rijk heeft hiertoe een programma geïnitieert, het landelijke Meerjaren Programma Ontsnippering (MJPO). Het MJPO vormt het kader voor het ontsnipperingsbeleid voor de periode tot en met 2018 en heeft ten doel maatregelen te treffen om de doorsnijding en isolerende werking van de rijksinfrastructuur te verminderen. Hierbij gaat het alleen om reeds bestaande infrastructuur. Nieuwe infrastructuur wordt namelijk al zodanig aangelegd dat de barrièrewerking tot een minimum wordt beperkt. Met het MJPO is de doelstelling van het ontsnipperingsbeleid herzien en uitgebreid naar het spoor- en rijks(water)wegennet en de Robuuste Verbindingen en dient het een bijdrage te leveren aan de ruimtelijke samenhang van de Natuurnetwerk Nederland (NNN). Daarnaast is aan de provincies gevraagd om zo nodig ook provinciale wegen te 'ontsnipperen'.

Belangrijke aspecten zijn samenwerking met betrokken organisaties, verkenning van natuurdoelen, afstemming met de wegbeheerder, grondeigenaren en omwonenden, en natuurlijk de inkadering van inspectie, beheer en onderhoud.

Van Bommel FAUNAWERK kan u helpen de knelpunten te inventariseren, de natuurdoelen te verkennen en u adviseren over de toepassing en het beheer van ontsnipperende maatregelen (faunavoorzieningen), tot en met de begeleiding van de aanleg in het veld en het opstellen van beheer- en onderhoudsplannen.