Your address will show here +12 34 56 78
01

Welkom 

Van Bommel FAUNAWERK is een ecologisch adviesbureau dat zich primair richt op fauna-gerelateerde vraagstukken. U kunt bij ons terecht voor advisering, veldwerk en detachering op het gebied van:
- Zoogdieren en Vogels
- Faunaschade en faunabeheer
- Ontsnippering
- Wetgeving en beleid
- Internationale Projecten

Van Bommel FAUNAWERK is een adviesbureau dat op een breed terrein van fauna-gerelateerde onderwerpen onafhankelijk advies en onderzoek uitvoert. Omdat het een flexibel bureau is en over een sterk kennisnetwerk beschikt kunnen wij u effectief en efficiënt van dienst zijn.

Onze diensten lopen uiteen van het opstellen van faunabeheerplannen tot advisering omtrent de instandhoudingsdoelen onder de Vogelrichtlijn, en van evaluatie van provinciaal faunabeleid tot tijdelijke inhuur voor specifieke projecten en werkzaamheden op detacheringsbasis.
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
Frans van Bommel
CONTACT

VAN BOMMEL FAUNAWERK
Hollandseweg 7 H
6706 KN Wageningen
The Netherlands
Frans van Bommel
Tel. +31 - 6 - 27 41 61 88
Email. info@vanbommel-faunawerk.nl
KvK nummer: 09178443

Van Bommel FAUNAWERK is gevestigd aan de Hollandseweg 7 H, op de zesde verdieping van het gebouw 'De Vlinder' te Wageningen.

Ons Team

De kern van Van Bommel Faunawerk bestaat uit Frans van Bommel en Johan Thissen. Daarnaast wordt veelvuldig samengewerkt met andere adviesbureaus en andere organisaties om de juiste expertise en capaciteit op de vraag te laten aansluiten.

Johan Thissen

Van Bommel Faunawerk specialiseert zich in

Ecologisch Advies

Wij kunnen u van dienst zijn met ecologisch advies. Dit varieert van advisering over natuurwetgeving, ecologisch onderzoek tot het opstellen van beheerplannen.

Veldwerk

Inventarisaties van diverse soortgroepen, onder meer broedvogels, grondgebonden zoogdieren en vleermuizen.

Detachering

U kunt ons op detacheringsbasis inhuren voor specifieke projecten. Natuurlijk ook op locatie.

Wat wij doen

Actuele Projecten

Uitgevoerde Projecten en Studies
2019
  • Detachering bij de provincie Zuid-Holland als adviseur Wet natuurbescherming (2016-heden).
  • Bommel, F. van (2019) Quickscan Inspectie Functionaliteit Faunapassages in Noord-Holland. Van Bommel Faunawerk.
  • Bommel F. van (2019) Inspectie faunavoorzieningen gemeente Ede: Zomer 2019. Van Bommel Faunawerk.
  • Van der Grift, E.A., F.P.J. van Bommel & D.R. Lammertsma (2019) De effectiviteit van maatregelen voor het reduceren van aanrijdingen met reeën. Wageningen University and Research & Van Bommel Faunawerk.
  • Velerlei Quickscans Flora en Fauna; Voortoetsen Natura 2000; en Verstorings- en verslechteringstoetsen Natura 2000 gebieden (2008-heden).
  • Pilot op de Sallandse Heuvelrug met de inzet van Kuddewaakhonden bij schaapherder André Kühn in samenwerking met ARK Natuurontwikkeling (2017-heden).
  • In prep. Nota Dierwelzijn. In opdracht van de gemeente Krimpenerwaard.

2018
  • Thissen, J., A. Guldemond & F. van Bommel (2018) Faunabeheerplan Flevoland 2019-2023. Van Bommel Faunawerk & CLM Onderzoek en Advies.
  • Thissen, J., Bommel, F., van Groten, J. & La Haye, M., 2018. Eindrapport invloed van maïs-rassen op het foerageergedrag van dassen: variatie in gewasschade. Rapport 2018-23. Bureau van de Zoogdiervereniging, Nijmegen.
  • Thissen, J & F. van Bommel (2018) Dassen en bemesten. Van Bommel Faunawerk.
  • Thissen, J. & F. van Bommel (2018) Literatuuronderzoek naar predatie door ooievaars op weidevogels. Van Bommel Faunawerk, Wageningen.
  • Thissen, J. (2018) Inventarisatie beverschade bouwdok Heinenoordtunnel. Van Bommel Faunawerk.

2017
  • Bommel, F. van & J. Thissen (2017) Literatuuronderzoek: Naar een effectieve wijze van vossenbeheer. Van Bommel Faunawerk, Wageningen.
  • Guldemond, A., J. Thissen, H. Kloen, D. Keuper, B. Allema, W. van Dijk en F. van Bommel (2017) Faunabeheerplan algemene soorten Noord-Holland 2017-2023. CLM Onderzoek en Advies & Van Bommel Faunawerk.
  • Kloen, H., J. Thissen, F. van Bommel, A. Guldemond, D. Keuper, B. Allema & W. van Dijk (2017) Faunabeheerplan algemene soorten Noord-Brabant 2017-2023. CLM Onderzoek en Advies & Van Bommel Faunawerk.
  • Thissen, J. & F. van Bommel (2017) Faunabeheerplan Utrecht 2017-2021: Wildsoorten en landelijk vrijgestelde soorten. Rapportnr. 028-16. Van Bommel Faunawerk.
  • Thissen, J. & F. van Bommel (2017) Gebiedsplannen problematiek met wilde zwijnen in Noord-Brabant: Heeze-Leende / Gemert-Bakel / Asten. Rapportnr. 026-16. Van Bommel Faunawerk.
  • Bommel, F. van (2017) Evaluatie Ganzenbeheerplan Schiphol 2013-2018: Stand van zaken na drie jaar. Rapportnr. 019-16. Van Bommel Faunawerk.
  • Thissen, J. (2017) Inventarisatie en plan van aanpak: herstel beverschade dijklichaam Waalwijk. In opdracht van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland. Van Bommel Faunawerk.

2016
  • Faunaschade Preventiekits (2016) voor de diersoorten: Dassen, Duiven, Eenden, Ganzen, Haasachtigen, Hertachtigen, Kleine zangvogels, Kraaiachtigen, Roofvogels, Wilde zwijnen, en Zwanen, i.o.v. BIJ12 en i.s.m. De Lynx en Van Bommel Faunawerk.
  • Rutte, R. le & F. van Bommel (2016) Verkenning ontsluiting van kennisbronnen over natuurbeheer en faunabeheer voor de provinciale beleidsontwikkeling en uitvoering. Van Bommel FAUNAWERK & Mens & Landschap.
  • Bommel, F. van (2016) Dodingsmethoden vogels standpunten Faunafonds e.a. ten aanzien van dierwelzijn en ethische kwesties. Van Bommel Faunawerk in opdracht van Raad voor Dieraangelegenheden.

2015
  • Bommel, F. van, L. Linnartz & L. Floor (2015) Effectieve en praktisch uitvoerbare preventieve maatregelen ter voorkoming van predatie van vee door wolven. ARK Natuurontwikkeling en Van Bommel Faunawerk.
  • Floor, L., L. Linnartz & F. van Bommel (2015) Haalbaarheidsstudie voor de opzet van een mobiel kuddewaakhondenteam. ARK Natuurontwikkeling en Van Bommel Faunawerk.
  • Bommel, F. van, & J. Dekker (2015) Benutting faunapassages en identificatie ontsnipperingsknelpunten van verkeerswegen in Ede. Van Bommel Faunawerk & Jasja Dekker Dierecologie.
  • Bommel, F. van, & B. Houben (2015) Verslag excursie Dämmerwald omgang en beheer van wilde zwijnen. ARK Natuurontwikkeling en Van Bommel Faunawerk.
  • Bommel, F. van, (2015) Evaluatie faunabeheerplan damhert Noord-Holland en Zuid-Holland. Van Bommel Faunawerk, Wageningen.

2014
  • Bommel F.P.J. van (2014) Meerjarenprogramma Onderzoek 2014-2018: Praktijkgericht en wetenschappelijk onderzoek ter voorlichting en preventie van gewasschade. BIJ12 - Unit Faunafonds, Utrecht.

2013
  • Bommel, F. van (2013) Evaluatie van het faunabeheerplan Overijssel 2009-2014. Rapportnr. 022-13. Van Bommel Faunawerk, Wageningen.
  • Bommel, F. van (2013) Beheerplan faunapassages gemeente Ede: Huidig functioneren, herstelwerkzaamheden en beheerrichtlijnen. Rapportnr. 020-13. Van Bommel Faunawerk, Wageningen.
  • Bommel, F. van (2013) Konijnenproblematiek Noord-Houdringe: Effectiviteit en haalbaarheid oplossingsrichtingen. Rapportnr. 019-13. Van Bommel Faunawerk, Wageningen.
  • Bommel, F. van, J. Dekker & G. Groot Bruinderink (2013) Beoordeling van de toepassing van de methode Van Haaften op het ree in de provincie Drenthe. Alterra & Van Bommel Faunawerk, Wageningen.

Opdrachtgevers
 • Text Hover